DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Elérhetőségeink

Ügyfélfogadás

Jegyzőkönyvek

Hírek

Óvodavezetőt keres a Rábapordányi Óvoda

A Rábapordányi Óvodai Társulás

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Rábapordányi Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.15 - 2022.07.31.-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

9146 Rábapordány, Gévay Wolff Lajos u. 4.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012. (VIII.1.) EMMI rendeletben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

Pályázati feltételek:

- Főiskolai óvodapedagógusi végzettség,

- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

- legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

- A megbízás feltétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontja szerint a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Magyar állampolgárság,

- A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- MS office alkalmazások felhasználói szintű ismerete,

- B kategóriás vezetői engedély.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz,

- Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok hitelt érdemlő másolata,

- Vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

- Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri,

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi visit poster's website eljárás lefolytatását vállalja,

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Visy László a Rábapordányi Óvodai Társulás társulási tanácsának elnöke nyújt, a 06-96/273-378-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton: A pályázatnak a Rábapordányi Óvodai Társulás címére történő megküldésével (9146 Rábapordány, Ady Endre u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat óvodavezető álláshelyre” kifejezést.

- Személyesen: Visy László 9146 Rábapordány, Ady Endre u. 1.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint a pályáztatási eljárásban részt vevő szervezetek véleményezik. A véleményezési határidő leteltét követő ülésen hoz döntést a Rábapordányi Óvodai Társulás. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: A véleményezési határidő lejártát követő társulási tanács ülése.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Oktatási és Kulturális Közlöny

Rábapordány Község Honlapja

Társulásban részt vevő önkormányzatok hirdetőtáblái

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 11.

 

 

 Rábapordányi Óvodai Társulás Társulási Tanácsa

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm honlapunkon!

Visy László polgármester